Chuyến đến nội dung chính

Chiến lược rút tiền “T+1” là gì?