Chuyến đến nội dung chính

Lễ hội phục sinh SuperEx, Cuộc thi giao dịch đã bắt đầu!